Sindslidende og udviklingshæmmende m.fl. (specialtandpleje)

Skrevet d.
Tilbage Næste

Til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl. skal kommunen tilbyde specialiseret tandplejer, da de ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje.

Specialtandplejen tilbydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Personerne vil ofte have behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. En del af de personer vil være indlagt på psykiatriske hospital eller også er de tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger/boformer efter serviceloven.

Visitation til en specialtandpleje sker på grundlag af en faglig vurdering af barnets/den unges evne og mulighed til at benytte nogle af de øvrige tandplejetilbud. Denne vurdering fortages af en fagperson, som har jævnlig kontakt med barnet/den unge. Denne visitation kan både foretages direkte hos specialtandplejen af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Visitation sker af f.eks. hjemmeboende og unge omfattet af serviceloven §32(om særlige dagtilbud til børn pga. Barnets betydelige og varigt nedsatte fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og således særligt behov for støtte, behandling mv.) og børn og unge omfattet af folkeskolelovens §20, hvorved de er berettigede til at modtage tilbud om specialundervisning pga. Vidtgående fysisk/psykisk udviklingshæmning eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Dem der træffer beslutningen er bopælskommunen. De træffer beslutningen om den nærmere organisation af specialtandplejen. Specialtandplejen skal gives som et opsøgende, forebyggende og regelmæssigt tandplejetilbud med henblik på bevarelse af tænder, mund, og kæber.

Det er vigtigt, at kommunen samarbejder med barnets/den unges nøgleperson, der er omkring denne, for at sikre forebyggende indsats ved de daglige mundhygiejne rutiner.

Du kan læse om sundhedsloven her.